Školní vzdělávací program 

pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 

Gymnázia Velké Meziříčí

celý dokument, .doc (2,6 MiB), .pdf (3,1 MiB) ke dni 10. 2. 2010

A. Identifikační údaje

A. Název ŠVP, vzdělávací program, forma vzdělávání, předkladatel a zřizovatel, platnost dokumentu (9. 2. 2010, .doc, 675 KiB)
B. Charakteristika školy B. Úplnost a velikost školy, charakteristika pedagogického sboru, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce (9. 2. 2010, .doc, 335 KiB)
C. Charakteristika ŠVP

C.1. Zaměření školy, profil absolventa, organizace přijímacího řízení, organizace maturitní zkoušky, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných (aktualizováno 31. 8. 2010, .doc, 70 KiB)

C.2. Začlenění průřezových témat (9. 2. 2010, .doc, 62 KiB)

D. Učební plán D. Učební plán a jeho konstrukce (aktualizováno 14. 1. 2016, .doc, 116 KiB)
E. Učební osnovy E.1. Jazyk a jazyková komunikace

E.1.1 Český jazyka a literatura 

(literatura, 9. 2. 2010, .doc, 128 KiB)

(sloh, 9. 2. 2010, .doc, 89 KiB)

E.1.2 Anglický jazyk (9. 2. 2010, .doc, 138 KiB)

E.1.3 Německý jazyk ((aktualizováno 19. 1. 2016, .doc, 88 KiB)

E.2. Matematika a její aplikace E.2.1 Matematika (integrována Matematika a její aplikace) (aktualizováno 8. 9. 2019, .doc, 149 KiB)
E.3. Člověk a příroda

E.3.1 Fyzika (9. 2. 2010, .doc, 195 KiB)

E.3.2 Chemie (aktualizováno 4. 9. 2012, .doc, 140 KiB)

E.3.3 Biologie (9. 2. 2010, .doc, 126 KiB)

E.3.4 Zeměpis (integrována Geologie a Geografie) (aktualizováno 14. 1. 2016, .doc, 89 KiB)

E.4. Člověk a společnost

E.4.1 Dějepis (aktualizováno 31. 9. 2011,.doc, 96 KiB)

E.4.2 Základy společenských věd (integrován Občanský a společenskovědní základ) (aktualizováno 18. 1. 2016, .doc, 177 KiB)

E.4.3 Geografie - integrováno v Ze 

E.5. Člověk a svět práce E.5.1 Člověk a svět práce - integrováno v ZSV
E.6. Umění a kultura

E.6.1 Výtvarná výchova (integrován Výtvarný obor) (9.2.2010,.doc, 83 KiB)

E.6.2 Hudební výchova (integrován Hudební obor) (9.2.2010, .doc, 89 KiB)

E.7. Člověk a zdraví

E.7.1 Tělesná výchova (9. 2. 2010, .doc, 112 KiB)

E.7.2 Výchova ke zdraví - integrováno v Bi, ZSV, F, Ch, Ze

E.8. Informatika a informační a komunikační technologie E.8.1 Informační a komunikační technologie (integrována Informatika a informační a komunikační technologie) (9.2.2010, .doc, 83 kB)
E.9. Volitelné vzdělávací aktivity

E.9.1 Ruský jazyk (aktualizováno 15. 9. 2014,.doc, 33 KiB)

E.9.2 Francouzský jazyk (prozatím zrušen)

E.9.3 Latina (aktualizováno 31. 8. 2010, .doc, 79 KiB)

E.9.4 Informatika (aktualizováno 29. 11. 2011,.doc, 62 KiB)

E.9.5 Informatika 2 (viz kapitola E.9.4 Informatika)

E.9.6 Výtvarná výchova 2 (aktualizováno 5. 12. 2011, .doc, 68 KiB)

E.9.7 Deskriptivní geometrie (aktualizováno 8. 12. 2011, .doc, 84 KiB)

E.9.8 Matematický seminář 1 (aktualizováno 8. 9. 2019, .doc, 93 KiB)

E.9.9 Německá konverzace (aktualizováno 30. 8. 2010, .doc, 61 KiB)

E.9.10 Anglická konverzace (aktualizováno 12. 9. 2013, .doc, 63 KiB)

E.9.11 Anglická konverzace 2 (viz kapitola E.9.10 Anglická konverzace)

E.9.12 Společenskovědní seminář (aktualizováno 18. 1. 2016, .doc, 87 KiB)

E.9.13 Základy přírodních věd (aktualizováno 15. 1. 2016, .doc 49 KiB)

E.9.14 Literární seminář (aktualizováno 7. 12. 2011, .doc, 77 KiB)

E.9.15 Dějepisný seminář (aktualizováno 18. 1. 2016, .doc, 62 KiB)

E.9.16 Fyzikální seminář (aktualizováno 11. 8. 2010, .doc, 71 KiB)

E.9.17 Chemický seminář (aktualizováno 29. 11. 2011, .doc, 88 KiB)

E.9.18 Biologický seminář (aktualizováno 8. 12. 2011, .doc, 82 KiB)

E.9.19 Základy administrativy 

(viz kapitola E.10.1 Základy administrativy)

E.9.20 Zeměpisný seminář (aktualizováno 30. 8. 2010, .doc, 75 KiB)

E.9.21 Matematický seminář 2 (aktualizováno 8. 9. 2019, .doc, 77 KiB)

E. 10 Nepovinné vzdělávací aktivity

E.10.1 Základy administrativy (9. 2. 2010, .doc, 66 KiB)

E.10.2 Sportovní hry (9. 2. 2010, .doc, 99 KiB)

E.10.3 Sborový zpěv (21. 1. 2016, .doc, 30 KiB)

E.10.4 Příprava na zkoušku FCE (22. 1. 2016, .doc, 30 KiB)

F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy (9. 2. 2010, .doc, 99 KiB)
G. Realizační tým G Koordinátor ŠVP, garanti jednotlivých předmětů (9. 2. 2010, .doc, 25 KiB)

 

Vzor_učební_osnovy_předmětu (.doc, 80 KiB)